Nowa podstawa programowa w IV LO w roku szkolnym 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 jest okresem, w którym do liceów wchodzi nowa podstawa programowa, zmieniają się ramy nauczania. Podczas nauki w IV LO uczeń będzie kontynuował naukę aż do matury z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języków obcych. (w zakresie podstawowym lub rozszerzonym w zależności od deklaracji).
W klasie pierwszej uczeń zrealizuje zakres podstawowy z szeregu przedmiotów. Po ukończeniu tej klasy każdy będzie miał możliwość wyboru pozostałych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Uczeń, który nie wybierze rozszerzonego kursu historii będzie pogłębiał aż do klasy trzeciej wiedzę w tym zakresie na zajęciach uzupełniających z historii i społeczeństwa.
Podobnie uczniowie niewybierający zajęć rozszerzonych z geografii, biologii fizyki lub chemii obowiązkowo będą realizowali przedmiot uzupełniający - przyroda.
W trosce o harmonijny i wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz potrzeby współczesnego świata IV LO dla chętnych uczniów zaproponuje (począwszy od klasy II) dodatkowe zajęcia międzyoddziałowe:
*zajęcia humanistyczno-medialne – dla osób zainteresowanych językiem ojczystym, filozofią, dziennikarstwem, technikami multimedialnymi,
*zajęcia biomedyczne – dla osób pragnących rozwijać swoje zainteresowania w zakresie farmacji, ochrony środowiska, kosmetologii, medycyny, biotechnologii, kryminalistyki.
*zajęcia z ratownictwa z elementami kodeksu drogowego - dla uczniów zainteresowanych ratownictwem medycznym, udzielaniem pierwszej pomocy, turystyka i rekreacja, a także pracą w wojsku lub policji.
Odpowiedni zestaw rozszerzeń oraz oferowane przez IV LO zajęcia dodatkowe stwarzają możliwość nie tylko kontynuowania nauki zgodnie z zainteresowaniami, ale również nabywania umiejętności poprawiających szanse naszych absolwentów na rynku pracy.
Skorzystaj z tej szansy!
Planuje się utworzenie czterech klas pierwszych:
klasarozszerzeniadrugi język
IA
ogólna
j. angielski
(grupy o różnym stopniu zaawansowania)*
j. niemiecki
IB
ogólna
j. angielski
(grupy o różnym stopniu zaawansowania)*
j. rosyjski
j. niemiecki
IC
ogólna
j. angielski
albo j. rosyjski*
j. niemiecki
j. angielski
ID
ogólna
j. niemiecki
albo j. angielski*
j. angielski
j. rosyjski
* po zakończonej rekrutacji istnieje możliwość wyboru rozszerzenia z języka polskiego lub matematyki począwszy od klasy I.
Wyboru pozostałych rozszerzeń oraz zajęć dodatkowych uczeń dokona pod koniec klasy pierwszej.